"Tara"
född 2001-10-14
Ett nytt litet yrväder som slagit sig ner i kenneln.
Det var inte alls meningen att Tara skulle stanna i kenneln men med den charmen så övertalade hon mig.

Tara födde i december 2004 en kull med SUCh Caineabels Red Facit = Z-kullen

i april 2006 fick Tara en kull med Tolasanas Sitanka "Louis" Min Q-kull.


Taras MH
finns här

 

1

2

3

4

5

KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt - morrning och/ eller bitförsök

Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan

Accepterar kontakt helt oengagerad, men drar sig inte undan

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt.
Balanserad

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren. Kan hoppa och gnälla

KONTAKT
Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka

Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll

Följer med hela sträckan, neutral

Följer med villigt. Engagerar sig

Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren. Hoppar, gnäller

KONTAKT
Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök

Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren

Accepterar
är neutral

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren

LEK 1
Leklust

Leker ej

Leker ej men visar intresse

Leker - startar långsamt men blir aktiv

Leker aktivt, startar snabbt

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt

LEK 1
Gripande

Griper ej

Griper ej, nosar på föremålet

Griper försiktigt eller nyper i föremålet

Griper direkt m. hela munnen

Griper direkt, hugger föremålet

LEK1
Dragkamp

Biter ej

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot

Biter, drar emot, släpper, tar om

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper

JAKT
Förföljande 1

Startar ej

Startar men avbryter

Startar eller springer Långsamt. Kan öka farten. Fullföljer

Startar med hög fart, målinriktad bromsar in vid bytet

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända

Förföljande 2

Startar ej

Startar men avbryter

Startar eller springer Långsamt. Kan öka farten. Fullföljer

Startar med hög fart, målinriktad bromsar in vid bytet

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända

JAKT
Gripande 1

Nonchalerar bytet/springer ej fram

Griper ej, nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Griper direkt, släpper

Griper direkt. Behåller bytet minst 3 sek

Gripande 2

Nonchalerar bytet/springer ej fram

Griper ej, nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Griper direkt, släpper

Griper direkt. Behåller bytet minst 3 sek

AKTIVITET

Ãr ouppmärksam. Ointresserad, inaktiv

Ãr uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger

Ãr uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar

Ãr uppmärksam men ngt orolig, vandrar runt och nosar

Ãr orolig. Växlar snabbt aktiviteter

AVSTåNDSLEK Intresse

Engageras ej av figuranten. Ointresserad

Kontroll. Avbrott kan förekomma

Intresserad, följer figuranten utan avbrott

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök

AVSTåNDSLEK Hot/aggressivitet

Inga skall eller morrningar

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första del

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första och andra del

Visar hot- beteenden, skall och morrningar under momentets första del

Visar hotbe-teenden under momentets första o andra del

AVSTÅNDSLEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten. Ointresserad

Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremål

Går fram när figuranten ger sig till känna

Går fram till figuranten med låg kropps-ställning och/eller tidsfördröjning

Går fram direkt till figuranten utan hjälp

AVSTÅNDSLEK
Leklust

Visar inget intresse

Leker ej men visar intresse

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot

Griper direkt m. hela mun. Drar emot, släpper ej

AVSTÅNDSLEK
Samarbete

Visar inget intresse

Blir aktiv men avbryter

Ãr aktiv med figuranten när denne är aktiv

Ãr aktiv med figuranten. Intresse även mot passiv fig

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek

ÖVERRASKNING
Rädsla

Stannar, kort stopp

Hukar sig och stannar

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

Flyr högst 5 m

Flyr mer än 5 m

ÖVERRASKNING
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden

Visar enstaka hotbeteenden

Visar flera hotbeteenden under längre tid

Visar flera hotbeteenden och någon attack

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett

ÖVERRASKNING Nyfikenhet

Går fram när föraren lägger ned overallen/ går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen - lockar på hunden

Går fram till overallen när föraren står bredvid

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet

Går fram till overallen utan hjälp

ÖVERRASKNING
Kvarstående
rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen

Båge el tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena

Visar stort mått av rädsla efter samtliga passager

ÖVERRASKNING Kvarstående Intresse

Inget intresse för overallen

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen

Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand

Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager

LJUDKÃNSLIG Rädsla

Stannar, kort stopp

Hukar sig och stannar

Gör undan-manöver utan att vända bort blicken

Flyr högst 5 m

Flyr mer än 5 m

LJUDKÃNSLIG
Nyfikenhet

Går inte fram

Går fram
när föraren sitter på huk och talar till skramlet - lockar på hunden

Går fram till skramlet när föraren står bredvid

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet

Går fram till skramlet
utan hjälp

LJUDKÃNSLIG Kvarstående
rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver

Liten båge, eller liten tempo-växling, el tittar bort vid någon av passagerna

Båge eller tempo-växling vid första passagen minskat utslag vid andra passagen

Båge el tempo-växling vid minst två passager utan minskad inten-sitet mellan tillfällena

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager

LJUDKÃNSLIG Kvarstående
intresse

Inget intresse för ljudkällan

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle

Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand

Biter i/leker med skramlet vid två eller flera passager

SPÖKEN
Hot/aggressivitet

Visar inga hotbeteenden

Visar enstaka hotbeteenden

Visar flera hotbeteenden under längre tid

Visar flera hotbeteenden och någon attack

Visar hotbeteenden och flera attacker

SPÖKEN
Kontroll

Enstaka kontroll därefter inget intresse/ skärmar av sig

Tittar till mot spökena då och då

Kontrollerar/ handlar mot spökena. Långa avbrott

Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. Kortare avbrott

Kontrollerar/ handlar mot båda spökena under hela momentet

SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren Pendlar mellan flykt och kontroll

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen

 SPÖKEN Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad

Går fram när föraren talar med figuranten/lockar på hunden

Går fram till spöket när föraren står bredvid

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet

Går fram till spöket utan hjälp

SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök

Accepterar kontakt helt oengagerad, men drar sig inte undan

Besvarar kontakt när figurant bjuder

Tar kontakt själv. Balanserad

Intensivt kontakt
beteende mot figuranten. Kan hoppa och gnälla

LEK 2
Leklust

Leker ej

Leker ej men visar intresse

Leker - startar långsamt men blir aktiv

Leker aktivt, startar snabbt

Leker mycket aktivt. Startar mkt snabbt

LEK 2
Gripande

Griper ej

Griper ej direkt, nosar först på föremålet

Griper försiktigt eller nyper i föremålet

Griper direkt med hela munnen

Griper direkt, hugger föremålet

SKOTT

Visar ingen berördhet Snabb kontroll sedan helt oberörd

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet

Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/ passivitet

Avbryter aktivitet/
Låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/ Avstår skott